תקנון אתר בן מן וור1. כללי

1.1     האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) הוקם ומופעל על ידי בן מן וויר ייבוא ושיווק בע״מ, ניסים אלוני 10, תל אביב (BEN MEN WEAR ח.פ 516203486) 

1.2     האתר מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי החברה ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

1.3     הוראות והתניות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הגולש / המשתמש (להלן: " הגולש") ועל כל רכישה שתתבצע על ידי הגולש באמצעות האתר. ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב הסכמה מצד הגולש לכל התנאים. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין החברה. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו. 

1.4      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע. 

1.5     האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט, שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי החברה. קישורים אלו נועדו לשימוש הגולש, אולם החברה אינה אחראית על התכנים המופיעים באתרים אלו כאמור ואין בהכללתם אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד החברה. 

1.6     החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה, לפיכך, החברה לא תהיה אחראיות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לגולשים (אם יגרם להם), עקב אי קבלת ההצעה לרכישת המוצר באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את החברה, מכל נזק כאמור. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר. 


2. אודות המכירה 

2.1     המכירה באתר הינה מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר (יש לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות הקיימות באתר. 

2.2     הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין, ככל שחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין. 

2.3     המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים , אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. 

2.4     החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

2.5    ההחברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. שמורה לחברה הזכות להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר , לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה , את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.


2.6    כאשר החברה תאפשר לגולש לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט בהתאם להגבלות את מספר התשלומים האפשרי וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי הגולש ובהתאם להגדרות החברה. 

2.7     ידוע לגולש כי אתר החברה מציעה  לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע. בכל מקרה, ידוע לגולש כי באתר החברה אין כפל מבצעים. 

2.8     טרם ביצוע הזמנה באתר, הגולש נדרש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש, סיסמא ופרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. כדי שההזמנה תבוצע ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים. לא נוכל להתחייב על ביצוע ההזמנה ללא פרטים אותנטיים ונכונים. 

2.9     חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה ואישור החברה על המצאות הפריטים במלאי ותנאי האספקה. 

2.10     לאחר ביצוע הפעולה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. 

הגשת פרטים כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 

2.11    במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה . לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של חברות האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש , פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי . 

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

2.12    כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה. 

2.13    יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא"ל שהזנת או באמצעות הטלפון . במקרה זה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה או באישור ההנהלה להציע לך מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

2.14    פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. 

2.15    מערכת המחשוב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה. 


3. אספקת / הובלת המוצרים 

3.1     החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך ו/או שהקלדת בעת הגשת ההצעה באתר (בתוספת דמי משלוח המפורטים באתר) לכתובת בישראל, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר. 

3.2     החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. 

3.3     באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. לידיעתך, החברה עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר . לחברה שמורה הזכות להודיע כי מטעמים בטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצויין ע"י הגולש ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים. 

3.4     דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. 

לחברה שמורה הזכות להודיע לגולש, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון: אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה החברה רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע, ויבוטל התשלום של הלקוח במידה ובוצע. 

3.5     זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק את חישוב של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת , ערבי חג וימי חג). 

3.6     בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר. 

3.7     איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

3.8     אספקה ליעדים באזורים של מושב/קיבוץ ייתכנו עיכובים בזמני ההגעה של עד 48 שעות מזמן האספקה שצויין.

3.9     אספקה לחו"ל - דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל. כל משלוח ואספקה לחו"ל יתומחר בנפרד מול נציגי החברה ובתיאום מול הלקוח.

3.10

בעת שימוש במשלוח החלפה על ידי החנות, שימו לב שהתהליך עשוי לקחת בין 7-14 ימי עסקים עד שהתהליך יושלם

4. אחריות

4.1     האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר (שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר, כביסה שגויה, כיווץ, התרחבות וכד').

4.2     חברת בן מן וור בע״מ לא תהיה אחראית על פריטים שעברו כביסה בכל דרך שבוצע על ידי הלקוח/ה ו/או שימוש של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

4.3     הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

4.4     בכל מקרה של תקלה במסגרת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל סניף בן מן וור, בצירוף חשבונית העסקה. החברה תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר. 

4.5     במקרה ולא ניתן לתקן תקלה במוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של החברה. 


5. כשרות להשתמש באתר 

רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות לרכישה, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

5.1     המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

5.2     המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

5.3     המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

5.4     המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


6. מדיניות פרטיות

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר).
החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-"בן מן וור", תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה). 

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות כאמור, מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.


7. שירות לקוחות 

7.1    למידע על המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של בן מן וור, אשר ישמחו לעזור בטלפון 054-7156-300.

7.2    לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות מפעיל האתר בדוא"ל: support@benmenwear.com


8. ביטול עסקה / החלפה / מכירה ו/או כשל תמורה 

ניתן להחליף פריטים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, ובתנאי שהפריטים באריזתם המקורית, התווית צמודה אליהם ואזיקון הבטיחות מחובר. תוכלו להחליף את הפריטים באחת משני הדרכים: במידה ותרצו להחליף את הפריט בחנות, תוכלו לפנות לשירות הלקוחות במספר: 054-7156-300 על מנת לתאם מולנו החלפה או להגיע לחנות ללא הודעה מוקדמת. במידה ולא תרצו להחליף בסניף, *קיימת אפשרות להשתמש בשירות החלפות שלנו עד הדלת עם שליח בעלות ₪50 (עלות השירות משלוחים של חברת המשלוחים קרגו) והשליח יגיע אליכם לאסוף את החבילה בחזרה לחנות ולאחר מכן ימסר בחזרה ללקוח את הפריט/ים שביקשתם במקום.

*במידה ובחרתם בשירות החלפות עם שליח עד הבית - דעו מראש שזמני השירות עשויים להיות בממוצע בין 7-14 ימי עסקים.

שימו לב - פריטים שמשתתפים במבצע יהיו ניתנים להחלפה עד 5 ימי עסקים מרגע הרכישה.

*לאחר שהפריט/ים הגיעו בחזרה לחנות על ידי שליח ועבר בדיקה שהחבילה הוחזרה בהתאם לתקנון, נוכל לתאם עבורכם שליח שימסור עבורכם את הפריטים שנקבעו מראש איתנו (כגון מידה או פריט בשווי הזיכוי).


מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010

החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

8.1     תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪. 

8.2     במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה, ובלבד שהתווית לא הוסרה ובמוצר לא נעשה שימוש.

8.4     לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית. לא ניתן לבטל הזמנת מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר.

8.5     החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.
בנוסף - דמי משלוח לא נכלל בהחזר כספי. על הלקוח לשלם עבור המשלוחים שבוצעו בהזמנה. לדוגמה: פריט שנרכש בעלות של ₪319 כולל משלוח - עלות המשלוח לא תוחזר בהחזר כספי והלקוח יקבל החזר כספי של ₪300 בקיזוז 5% (דמי ביטול) כך שהוא יקבל בפועל: ₪285

במידה והלקוח קיבל עבור ההזמנה משלוח חינם, הלקוח יקוזז בעמלת דמי ביטול 5% ובנוסף ₪19 משלוח.
אם הלקוח מעוניין לשלוח את המוצר בשירות משלוחים של החנות - על הלקוח לשלם גם עבור דמי המשלוח של ההחזרה לחנות.

8.6     החזר כספי, לאחר שהפריטים התקבלו אצלנו במחסנים, יבוצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.

8.7     כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הינו תווי קניה / שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה.


8.8     זכות הביטול לא תחול בהלבשה תחתונה מכל סוג שהיא , לרבות בגדי ים. 

8.9     צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית ו/או סרט קופה ו/או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

8.10   ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, בן מן וויר בע"מ בלבד, באמצעות יצירת קשר למספר 054-7156-300 ו/או באמצעות שליחת הודעת מייל לכתובת support@benmenwear.com

8.11   החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים: 

8.11.1    אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

8.11.2    אם בצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדיים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והחברות המציעות את שירותי החברה. 

8.11.3    אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 

8.11.4    אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה. 

8.11.5    אם נמנעת בעבר, שלא כדין , מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות החברה. 

דע: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר ללא אזיקון בטיחות ו/או שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו שימוש בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב , לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.


9. תחום שיפוט התדיינות משפטית 

בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.


10. תנאים נוספים 

10.1     החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העתר בתוקף ויפורסם באתר החברה. 

10.2     ידוע לגולש כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר החברה יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר החברה. 

10.3     תמונות המוצרים באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי החברה שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר החברה וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה. 

10.4     ידוע לגולש באתר החברה כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר החברה הינם בבעלותה הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר החברה ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול, ו/או פרסום ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי להשתמש באתר החברה אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי החברה ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

10.5     מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה,  יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

10.6     אין להעתיק תמונות או כל נתון טכני אחר בכדי להשתמש בו לצרכים שאינם קשורים לאתר ולחברה באופן ישיר, כגון: אתרים אחרים, שימוש לפרסום ללא אישור החברה בכתב. 


11. סודיות פרטי הגולש במכירה ובפרטיות

11.1     החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הגולשים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.

 

מדריך סימני כביסה בתווית הפריט: